Văn hóa

Article

May 29, 2022

Văn hóa () là một thuật ngữ bao gồm hành vi, thể chế và chuẩn mực xã hội được tìm thấy trong xã hội loài người, cũng như kiến ​​thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, luật pháp, phong tục, năng lực và thói quen của các cá nhân trong các nhóm này. Văn hóa thường có nguồn gốc từ hoặc được quy cho một khu vực hoặc vị trí cụ thể. Con người tiếp thu văn hóa thông qua quá trình học tập của quá trình văn hóa và xã hội hóa, điều này được thể hiện qua sự đa dạng của các nền văn hóa giữa các xã hội. Một chuẩn mực văn hóa hệ thống hóa các ứng xử có thể chấp nhận được trong xã hội; nó đóng vai trò là kim chỉ nam cho hành vi, cách ăn mặc, ngôn ngữ và cách cư xử trong một tình huống, đóng vai trò là khuôn mẫu cho những kỳ vọng trong một nhóm xã hội. Chỉ chấp nhận độc canh trong một nhóm xã hội có thể chịu rủi ro, giống như một loài duy nhất có thể bị héo tàn khi đối mặt với sự thay đổi của môi trường, vì thiếu các phản ứng chức năng đối với sự thay đổi đó. Vì vậy, trong văn hóa quân sự, dũng cảm được coi là một hành vi tiêu biểu cho một cá nhân và nghĩa vụ, danh dự và lòng trung thành với nhóm xã hội được coi là đức tính hoặc phản ứng chức năng trong chuỗi xung đột liên tục. Trong thực hành tôn giáo, các thuộc tính tương tự có thể được xác định trong một nhóm xã hội. Thay đổi văn hóa, hay tái định vị, là sự tái tạo lại khái niệm văn hóa của một xã hội. Các nền văn hóa bị ảnh hưởng bên trong bởi cả lực lượng khuyến khích thay đổi và lực lượng chống lại sự thay đổi. Các nền văn hóa bị ảnh hưởng từ bên ngoài thông qua sự tiếp xúc giữa các xã hội. Các tổ chức như UNESCO cố gắng bảo tồn văn hóa và di sản văn hóa.

Mô tả

Văn hóa được coi là một khái niệm trung tâm trong nhân học, bao gồm phạm vi các hiện tượng được truyền tải thông qua học tập xã hội trong xã hội loài người. Tính phổ quát văn hóa được tìm thấy trong tất cả các xã hội loài người. Chúng bao gồm các hình thức biểu đạt như nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, nghi lễ, tôn giáo và các công nghệ như sử dụng công cụ, nấu ăn, nơi ở và quần áo. Khái niệm văn hóa vật chất bao hàm các biểu hiện vật chất của văn hóa, chẳng hạn như công nghệ, kiến ​​trúc và nghệ thuật, trong khi các khía cạnh phi vật chất của văn hóa như các nguyên tắc tổ chức xã hội (bao gồm thực hành của tổ chức chính trị và thể chế xã hội), thần thoại, triết học, văn học (cả hai văn và truyền khẩu), và khoa học bao gồm di sản văn hóa phi vật thể của một xã hội. giáo dục, hoặc cách cư xử. Mức độ tinh vi của văn hóa đôi khi cũng được sử dụng để phân biệt các nền văn minh với các xã hội ít phức tạp hơn. Các quan điểm thứ bậc như vậy về văn hóa cũng được tìm thấy trong sự phân biệt dựa trên giai cấp giữa nền văn hóa cao của tầng lớp xã hội và nền văn hóa thấp, văn hóa đại chúng hay văn hóa dân gian của tầng lớp thấp hơn, được phân biệt bởi sự tiếp cận phân tầng với vốn văn hóa. Theo cách nói thông thường, văn hóa thường được dùng để chỉ cụ thể các dấu hiệu biểu tượng được các nhóm dân tộc sử dụng để phân biệt rõ ràng với nhau như chỉnh sửa cơ thể, quần áo hoặc đồ trang sức. Văn hóa đại chúng đề cập đến các hình thức văn hóa tiêu dùng được sản xuất hàng loạt và qua trung gian đã xuất hiện trong thế kỷ 20. Một số trường phái triết học, chẳng hạn như chủ nghĩa Mác và lý thuyết phê bình, đã cho rằng văn hóa thường được sử dụng về mặt chính trị như một công cụ của giới tinh hoa để thao túng giai cấp vô sản và tạo ra một ý thức sai lầm. Những quan điểm như vậy là phổ biến trong chuyên ngành văn hóa học. Trong khoa học xã hội rộng lớn hơn, quan điểm lý thuyết của chủ nghĩa duy vật văn hóa cho rằng văn hóa biểu tượng của con người phát sinh từ những điều kiện vật chất của cuộc sống con người, khi con người tạo ra những điều kiện để tồn tại vật chất, và cơ sở của văn hóa được tìm thấy trong những hoàn cảnh sinh học đã phát triển. Khi được sử dụng như một danh từ đếm, "văn hóa" là tập hợp các phong tục, truyền thống và các giá trị của một xã hội hoặc cộng đồng, chẳng hạn như một nhóm dân tộc hoặc quốc gia. Văn hóa là tập hợp các kiến ​​thức được thu nhận theo thời gian. Theo nghĩa này, chủ nghĩa đa văn hóa coi trọng sự chung sống hòa bình