Geslachtsrol

Article

August 19, 2022

Een genderrol, ook wel een seksuele rol genoemd, is een sociale rol die een reeks gedragingen en houdingen omvat die over het algemeen als acceptabel, gepast of wenselijk worden beschouwd voor een persoon op basis van het geslacht van die persoon. Genderrollen zijn meestal gericht op opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, hoewel er uitzonderingen en variaties zijn. De bijzonderheden met betrekking tot deze gendergerelateerde verwachtingen kunnen per cultuur verschillen, terwijl andere kenmerken in verschillende culturen voorkomen. Geslachtsrollen beïnvloeden een breed scala van menselijk gedrag, waaronder vaak de kleding die iemand kiest te dragen, het beroep dat iemand uitoefent en de persoonlijke relaties die iemand aangaat. Verschillende groepen, met name feministische bewegingen, hebben geleid tot pogingen om aspecten van de heersende genderrollen te veranderen die volgens hen onderdrukkend of onjuist zijn. Hoewel onderzoek aangeeft dat biologie een rol speelt bij gendergerelateerd gedrag, is de exacte omvang van de effecten op genderrollen minder duidelijk.

Achtergrond

Een genderrol, ook wel een sekserol genoemd, is een sociale rol die een reeks gedragingen en houdingen omvat die over het algemeen als acceptabel, gepast of wenselijk worden beschouwd voor een persoon op basis van het geslacht van die persoon. In de sociologie van gender is het proces waarbij een individu leert en een genderrol verwerft in de samenleving, wordt gendersocialisatie genoemd. Geslachtsrollen zijn cultureel specifiek, en hoewel de meeste culturen er slechts twee onderscheiden (jongen/man en meisje/vrouw), herkennen andere er meer. Sommige niet-westerse samenlevingen hebben drie geslachten: mannen, vrouwen en een derde geslacht. De Buginese samenleving heeft vijf geslachten geïdentificeerd. Androgynie is soms ook voorgesteld als een derde geslacht. Een androgyne of androgyne persoon is iemand met kwaliteiten die betrekking hebben op zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht. Sommige individuen identificeren zich met helemaal geen geslacht. Veel transgenders identificeren zich eenvoudig als man of vrouw en vormen geen apart derde geslacht. Biologische verschillen tussen (sommige) transvrouwen en cisgendervrouwen zijn historisch gezien als relevant beschouwd in bepaalde contexten, vooral die waar biologische eigenschappen een oneerlijk voordeel kunnen opleveren, zoals sport. Genderrol is niet hetzelfde als genderidentiteit, wat verwijst naar de innerlijk besef van het eigen geslacht, of het nu wel of niet strookt met de categorieën die door maatschappelijke normen worden geboden. Het punt waarop deze geïnternaliseerde genderidentiteiten worden geëxternaliseerd in een reeks verwachtingen, is het ontstaan ​​van een genderrol.

Theorieën over gender als sociaal construct

Volgens het sociaal constructionisme is gendergedrag meestal te wijten aan sociale conventies. Theorieën zoals de evolutiepsychologie zijn het daar niet mee eens. De meeste kinderen leren zichzelf op driejarige leeftijd in te delen op geslacht. Vanaf de geboorte, in de loop van gendersocialisatie, leren kinderen genderstereotypen en -rollen van hun ouders en hun omgeving. Traditioneel leren jongens hun fysieke en sociale omgeving te manipuleren door middel van fysieke kracht of behendigheid, terwijl meisjes leren zichzelf te presenteren als objecten om naar te kijken. Sociaal-constructionisten stellen dat verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag beter kunnen worden toegeschreven aan de activiteiten van kinderen die gescheiden zijn van geslacht dan aan enige essentiële, natuurlijke, fysiologische of genetische aanleg. mannen in rollen als de primaire oorsprong van sekse-gedifferentieerd sociaal gedrag, [en stelt dat] hun invloed op het gedrag wordt gemedieerd door psychologische en sociale processen." Volgens Gilbert Herdt ontstonden genderrollen uit corresponderende gevolgtrekkingen, wat betekent dat de algemene arbeidsverdeling werd uitgebreid tot genderrollen. Sociale constructeurs beschouwen genderrollen als hiërarchisch en patriarchaal. De term patriarchaat, volgens onderzoeker Andrew Cherlin, definieert "een sociale orde gebaseerd op de overheersing van vrouwen door mannen, vooral in agrarische samenlevingen". Volgens Eagly et al., de gevolgen van gender r