الکساندر کامیشین

Article

August 10, 2022

اولکساندر کامیشین (متولد 1984) یک مدیر راه آهن اوکراین است که مدیر عامل شرکت دولتی راه آهن اوکراین است.

مراجع