لیست جوانترین مادران متولد شده

Article

May 20, 2022

این لیستی از جوانترین مادران متولد شده با سن کمتر از 11 سال در زمان تولد (نه در زمان لقاح) است.

لیست

5 ساله

6 ساله

8 ساله

9 ساله

10 ساله

همچنین

را ببینید

یادداشت ها

مراجع